De Praktijk

Hieronder vindt u alle praktische informatie over onze praktijk

Hilvertshoek Hilversum

Fysiotherapie Douma is een fysiotherapie praktijk met vier locaties in het zuiden van Hilversum

Enkele belangrijke kenmerken in de praktijk zijn:

• Persoonlijke aandacht
• Doelmatigheid van zorg
• Klanttevredenheid
• Gegarandeerd hoge kwaliteit van behandelen

Op al onze locaties hebben wij meerdere behandelkamers en oefenzalen.

In de praktijk wordt altijd volgens de meest recente inzichten en richtlijnen gewerkt en daarnaast worden wij jaarlijks geauditeerd. Fysiotherapie Douma heeft contracten met alle zorgverzekeraars, zodat behandelingen (indien u verzekerd bent voor fysiotherapie) vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. In de praktijk zijn elf fysiotherapeuten werkzaam die ondersteund worden door een office manager, kwaliteitsmanager en twee praktijk assistenten. Al onze medewerkers zijn geregistreerd bij het kwaliteitsregister van het KNGF het CKR en volgen jaarlijks herhalingstrainingen reanimatie en AED.

WGBO

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) garandeert de rechten van patiënten ten opzichte van medische hulpverleners zoals de fysiotherapeut.

De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt, want als een zorgverlener u behandelt, hebt u automatisch een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar.

In de WGBO staan de rechten en plichten die bij de behandelingsovereenkomst horen. Voor meer informatie over de WGBO kunt u hier klikken

De Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst is van toepassing op behandelingen bij Fysiotherapie Douma Hilversum

Privacy

Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Vertrouwelijke patiëntgegevens worden zodanig afgeschermd dat deze niet voor derden zichtbaar zijn.

U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

Alleen de gegevens die te maken hebben met uw behandeling worden in het fysiotherapeutisch behandeldossier opgeslagen.

Bij beëindiging van het behandeltraject ontvangt u van ons een enquête. De zorgverzekeraar verplicht ons deze enquête af te nemen.. De enquête is geheel anoniem. Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, kunt u dit laten weten aan uw fysiotherapeut. Wij stellen het zeer op prijs als u deze enquête invult.

Bejegening

De werkwijze voor de behandeling wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen een handeling dient de patiënt dit onmiddellijk aan te geven.

Indien er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dient u dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken. De behandelende fysiotherapeut kan dan beoordelen of (gedeeltelijke) behandeling zinvol is.  Als u er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een ander geslacht  behandeld te worden, dient dit voorafgaand aan het eerste consult aangegeven te worden.  De fysiotherapeut en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover u als patiënt respectvol te gedragen en ongewenst informeel gedrag  achterwege te laten.  Als er ongewenste situaties ontstaan zal de behandeling desgewenst in overleg met u worden voortgezet door een andere fysiotherapeut of de behandeling worden beëindigd .  Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden gedeeld worden.

Patiëntenrechten

Indien u behandeld wordt door een fysiotherapeut, ,dan heeft u recht op duidelijke informatie en inzage in uw patiëntendossier. U mag een behandeling weigeren. U heeft  recht op een second opinion. Als u ontevreden bent over de handelwijze van een van onze medewerkers dan is het mogelijk hierover een klacht in te dienen.

Klachtenregeling

Indien u van mening bent dat de medewerkers in de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaan of dat u niet volgens afspraak behandeld bent, dan kunt u dit kenbaar maken volgens de binnen de praktijk geldende klachtenregeling. Deze klachtenregeling kunt u opvragen bij uw behandelend fysiotherapeut of bekijken op onze website. Wij stellen het op prijs dat, indien u vragen of suggesties heeft, u dit kenbaar maakt aan een van onze medewerkers. Zie hiervoor ook het kopje klachtenregeling op onze website.

Vergoeding fysiotherapie

Wij hebben met elke zorgverzekeraar in Nederland een contract, u krijgt dan ook voor de behandelingen die vergoed worden geen rekening van ons. De rekening gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar.  Elke Nederlander is verplicht verzekerd in de basisverzekering en kan daarnaast een aanvullende verzekering kiezen.

Fysiotherapie wordt voor mensen ouder dan 18 jaar maar slechts beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Heeft u een chronische aandoening die op de “chronische lijst” staat? Dan krijgt u fysiotherapie en oefentherapie vergoed vanaf de 21e behandeling. U betaalt de eerste 20 behandelingen dus zelf. Deze 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar. Heeft u een aanvullende zorgverzekering? Dan krijgt u mogelijk meer behandelingen vergoed.

Raadpleeg altijd tevoren de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering om te controleren hoeveel behandelingen u vergoed krijgt, omdat u anders deze behandelingen zelf dient te betalen. U bent daar zelf verantwoordelijk voor!

Doelmatigheid van zorg / Plus-praktijk

De praktijk heeft het predicaat plus-praktijk van de zorgverzekeraars. U krijgt bij ons gegarandeerd de beste fysiotherapeutische zorg.  De zorg die u bij ons krijgt is doelmatig. Dit betekent dat uw fysiotherapeut bepaald hoe lang u behandeld wordt en in welke frequentie. Dit wordt gedaan op basis van de meest recente richtlijnen en onderzoeken. Ook neemt de fysiotherapeut regelmatig metingen en vragenlijsten bij u af. Er is een aantal zorgverzekeraars die doelmatigheidsnormen hanteren. Op basis van uw zorgzwaarte wordt dan een gemiddeld aantal behandelingen bepaald. Indien u bijvoorbeeld onbeperkt verzekerd bent voor fysiotherapie of een chronische indicatie heeft, kan het voorkomen dat uw fysiotherapeut u toch slechts een beperkt aantal behandelingen geeft en u niet het gehele jaar door behandeld. In het verleden was dit vaak wel het geval. Uw behandelend fysiotherapeut kan u hierover meer informatiegeven.

Directe toegankelijkheid fysiotherapie / verwijzing

U kunt zonder verwijzing een afspraak maken bij de fysiotherapeut. De fysiotherapeut zal tijdens de intake bepalen of fysiotherapie is geïndiceerd. Indien er een indicatie voor fysiotherapie bestaat, zal de fysiotherapeut u in behandeling nemen. Er zijn een aantal uitzonderingen op de directe toegankelijkheid, waarbij wel een verwijzing noodzakelijk is van uw huisarts of specialist:

– indicatie die vergoed wordt vanuit de basisverzekering
– aan huis behandeling

Behandeltijd / duur

De fysiotherapeut probeert u zoveel mogelijk te behandelen op het afgesproken tijdstip, maar het kan altijd voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden behandelingen uitlopen, waardoor het niet lukt om met uw behandeling te beginnen op het afgesproken tijdstip. Mocht een behandeling niet door kunnen gaan, dan wordt in overleg een nieuwe afspraak gemaakt of wordt de behandeling overgenomen door een collega.

Bij behandeling aan huis is het lastig om een exact tijdstip aan te geven waarop de therapeut aanwezig is. Wij geven altijd een richttijd, maar het kan zijn dat bijvoorbeeld door verkeersomstandigheden of uitval van andere afspraken, de therapeut eerder of later aanwezig is.

Een fysiotherapeutische behandeling heeft geen vaste tijdsduur. De tijdsduur is afhankelijk van meerdere factoren, zoals de ernst van uw klacht en de behandelingsvorm. Tijdens de intake wordt dit  door de fysiotherapeut met u besproken.

Afspraak maken / afzeggen

Tijdens werkdagen kunt u telefonisch een afspraak maken / wijzigen. Buiten kantooruren kunt u een voicemailbericht achterlaten.

Gemaakte afspraken kunnen tot uiterlijk 24 uur tevoren kosteloos worden verplaatst of geannuleerd. Indien u binnen 24 uur voor aanvang uw afspraak annuleert of wilt verplaatsen, kunnen er kosten in rekening gebracht worden.

Heeft naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met uw behandelend fysiotherapeut.

 

Correspondentieadres:

Van Almondelaan 1a
1215 PC Hilversum
Telefoon: 035-6216812
Fax: 035-6247663
KvK: 32141065

Fysiotherapie Douma - locatie van Almondelaan

Fysiotherapie Douma - locatie Zuiderheide

Fysiotherapie Douma - locatie Boomberg

Fysiotherapie Douma - locatie Hilvertshoek